ตบะของประชาชน และ ตบะของคนการเมือง

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยสมเด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา จำนวน ๑๒๕๐ รูป ได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมิได้มีการนัดหมาย ในวันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ ให้ยึด ๓  หลัก คือ ๑. หลักการความเป็นพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาครั้งนั้น พร้อมทั้งประกาศลักษณะแห่งนักบวชในพระพุทธศาสนา ๒.หลักการทำความดี ๓ ประการ  ๓.หลักการเผยแพร่และการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์

      ในหลักการที่ ๑.  ขึ้นตั้นพระพุทธพจน์ว่า...
 

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
ขันติ  เป็นยอดแห่งตบะธรรม

       เหตุผลที่พระองค์ทรงแสดงหลักแห่ง "ตบะ"  โดยตรัสหลัก  "ขันติ"  ก็เพราะตบะในครั้งนั้น มีนักบวช ลัทธิ บำเพ็ญตบะหลากหลายรูปแบบ เช่น ย่างไฟ มองพระอาทิตย์โดยไม่กระพริบตา ยืนขาเดียว อดอาหาร ฯลฯ ตบะเหล่านั้น มิใช่ "ตบะ ของพระพุทธศาสนา"  แต่ "ขันติ" เป็นตบะของพระพุทธเจ้า
      พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชน ก็ควรบำเพ็ญตบะธรรม คือ... ต้านความชั่ว  กลัวผลของบาป เพียงแค่นี้ก็เป็นตบะแบบปุถุชนอย่างเรา ๆ  ซึ่งสามารถกระทำได้ทุกคนและจงทำ อย่าได้ละเว้นแม้แต่วันเดียว

      ต้านความชั่ว  กลัวผลของบาป อันที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน คือความชั่ว ดังนี้..

ขายยาบ้า
ค้ายาเสพติด
ทุจริต-โกงกิน
ปล้นทรัพย์สิน
ดื่ม ดูด กิน เฮโรอิน ยาบ้า กัญชา
ขายค้าสิ่งผิดกฎหมาย
ทำลายชีวิตผู้อื่น

      การทำความชั่ว มีผลคือ สร้างศรัตรูมาก ก็ถือว่าเป็นความชั่ว ได้แก่...

พูดจาไม่เพราะ
ทะเลาะวิวาท
ไร้มารยาทในชุมชน
ด่าคนไว้มาก
ปากขี้นินทา
บิดา - มารดา หาเรื่องชาวบ้าน
ลูกหลานเกเร

       ความชั่วเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะมีปัญญาเห็นผลของบาป อันจะทำให้เกิดเป็น "ตบะ" ซึ่งเราก็เห็นผลอันเกิดจากคนอื่น ๆ มามากแล้ว คือ...

ออกจากบ้าไปไหนไม่ได้
นั่ง - นอน ไม่มีความสุข
เมีย - ลูก ลำเค็ญ
พ่อ - แม่ เป็นทุกข์
ติดคุกติดตะราง

       ส่วนภาคการเมืองก็ต้องมี "ตบะ" เป็นเครื่องเตือนใจ อันจะทำให้สังคม ประเทศชาติ ของเรามีความสงบสุข โดยต้องปฏิบัติตบธรรม ร่วมกัน คือ...

อย่าไปถือสาหาความ
ปล่อย ๆ ไปเถอะ
เดี๋ยวก็เงียบไปเอง
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
ปากเบา ไม่เท่า หูหนวก
ใจเย็น ๆ
ยิ่งโต้ตอบ ก็ยิ่งบอบช้ำ
ความจริง คือ สิ่งที่ยืนยันความถูกต้อง
นานวันไปทุกคนจะเข้าใจความเป็นจริง
สร้างสรรค์ ดีกว่า ห้ำหั่น
คนโกหก ตกต่ำทุกคน
นิ่งเงียบ แต่ เฉียบคม คนนิยมตลอดกาล
ยิ้มเข้าไว้ให้ปัญหาจบ
หลบเลี่ยงการตอบปัญหานักข่าวบางประเด็น

       หากแม้นว่าท่านผู้เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ร่วมวกันบำเพ็ญตบะดังกล่าวข้างต้นด้วยกันความสุขสันต์ก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง  พรรค บ้านเมือง นับเป็นการบูชาในวัน มาฆบูชา

                                                                                                                      พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"