เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย

พระศรีสัจจญาณเถร วิ. (ประหยัด ปญฺญาธโณ)
วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ปีที่ ๔๕)

❖บทความธรรมะ

เจ้าคณะเขตดุสิต

❖ สอบธรรมสนามหลวง