มาสวดมนต์กันเถอะ


 • เหรียญพระสุนทรีพิพิธ.jpg
  ประวัติ และพระคาถาพระสุนทรีวาณี "พระคาถาวาณี" พระคาถาเรียกธรรม พระคาถาเรียกธรรม มรดกธรรมของสมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน พระคาถาภาวนาเสริมบรมีธรรม เวลาเข้าที่เจริญภาวนา มุนินท...

 • อันดับที่2.jpg
  ต้องการสวดมนต์บทใด คลิกภาพบทนั้น

 • ทำวัตรเช้า.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ( ๓ คำรบ ) อิมินาสักกาเรนะพุทธัง อะภิปูชามิ อิมินาสักกาเรนะธัมมัง อะภิปูชามิ ...

 • ข้าพระพุทธเจ้าทั้งมวล ล้วนมีศรัทธา พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธ์ ทรงมหากรุณา ศีลาพิสุทธิ์ บรรลุวิมุตติ์ โลกุตตรปัญญา พระพุทธองค์ ...

 • วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุกาสะ ขอน้อมมโน ด้วยในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้ามา ณ พุทธสถาน ด้วยศรัทธาที่ ในศาสนวงศ์ ล่วงกาลผ่านผัน พระพุทธองค์ ตรัสสอนถึงเ...

 • คำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล กรวดน้ำภาษาไทยฉบับวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ♦♦♦♦♦ ด้วยบุญญกรรม (บุญญะกรรม) ข้า พเจ้าได้ทำ ทั้งกายวาจา อี...

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง (ธัมมัง,สังฆัง) อะภิปูชะยามะ. วันนี้วันเพ็ญ อาสาฬหบูชา วันที่สมเด็จ พระทัยมากมี ทรงแสดงธรรม พระธ...

 • ข้าพเจ้าทั้งมวล...(ชื่อผู้ถวาย)...พระศาสดาทรงมหากรุณาบรรลุวิมุตติ์ พระพุทธองค์พ้นภัยพิบัติทรงเป็นธงชัยประเสริฐเลิศหล้า วันนี้ปวงข้าฯ..(ชื่อผู้ถวาย)..น้อมกาย-ใจตนถวายทองคำปิดเป็นผิว...

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุท...

 • คำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน งานกฐิน (ราษฎร์)

 • คำบูชาข้าวพระพุทธ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) อุกาสะ อิมัง สูปะพ์ยัญชนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ. อุก...

 • คำลาข้าวพระพุทธ เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ก้มกราบขมาด้วยเศียรเกล้าเป็นของมงคลน้อมนำเอามา อันภัตตาหารมีค่าเหลือที่ดื่มกินแล้วไซร้โรคาทั้งสิ้น ขอให้ผลเิลิศบำรุงกายยังอันใดใด...

 • คาถาภาวนาสำหรับคนอยากมีลูก การที่คู่ครองบางคู่ไม่มีบุตร ธิดา เพื่อเป็นพยานรักและสืบสกุล สือต่อธุรกิจ และเป็นทายาทรับมรดก ย่อมเป็นความทุกข์ของคู่ครอง อีกทั้งเป็นความทุกข์ของตระกูลทั...