❖ คำลาข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ
เสสัง  มังคะลัง ยาจามิ

     ก้มกราบขมา
ด้วยเศียรเกล้า
เป็นของมงคล
น้อมนำเอามา
     อันภัตตาหาร
มีค่าเหลือที่
ดื่มกินแล้วไซร้
โรคาทั้งสิ้น
     ขอให้ผลเิลิศ
บำรุงกายยัง
อันใดใดหรือ
ขอภัตตาหาร
     หากต้องคุณไสย์
หรือต้องเพราะกรรม
ขอให้ขับพ้น
ผีสิงผีเข้า
     พุทธบริโภค
แก่ข้าพระพุทธเจ้านี้
กิเลสมาร
เข้าสู่กระแสสาย                    

ลาภัตตาหารพระพุทธเจ้า
อันเจ้าภาพบูชา
ด้วยกุศลเจตนา
แบ่งปันกันกิน
พระศาสดาจารย์นี้
เกินกว่าทรัพย์สิน
ได้ต่อชีวิน
ปลาตนาการ
เกิดเป็นพลัง
ทั่วทั้งสังขาร
คือขันธมาร
ต้านทานบรรเทา
อันใครกระทำ
ทำให้อับเฉา
ดลให้บรรเทา
พ้นเหย้าเรือนกาย
บันดาลโชคดี
อย่ามีกระหาย
มลานมลาย
แห่งนิพพาน เทอญ.


ข้อควรทำ..
                  ♦ กราบ 3 ครั้ง  แล้วกล่าวคำลาข้าว ไม่ต้องใช้เสียงดังนัก
                  ♦ ถ้าประสงค์ให้เป็นพิธีกร พิธีกรหรือมัคคนายกประกาศขอให้เจ้าภาพประนมมือ 
แล้วกล่าวนำจนจบ กราบ 3ครั้ง
                                      ♦ นำข้าวมาให้เจ้าภาพรับประทานก่อน  แล้วแจกกันเป็นมงคลนักแล