❖ คำบูชาข้าวพระพุทธ

คำบูชาข้าวพระพุทธ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อุกาสะ อิมัง สูปะพ์ยัญชนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.
 อุกาสะ อิมัง
น้อมเกล้าคารวะ
ด้วยภัตตาหาร
ซึ่งหมู่มนุษย์
     กอปรด้วยน้ำ-ข้าว
มีจิตจงมั่น
ด้วยความนอบนบ
ซึ่งพระสัมมา-
     แม้ทรงดับขันธ์
พระคุณยังแพร้ว
นวหรคุณ (นะ-วะ-หอ-ระ-คุณ)
ดุจยังทรง (ดุจ-จะ)
     ข้าพระพุทธเจ้า
ถวายพระทรงญาณ
น้อมเกล้าน้อมจิต
ประกาศศรัทธา
     ขอบุญกุศล
ขอให้พ้นหลุด
มีกินมีใช้
สมบูรณ์พูลผล
     ขอให้ลูกหลาน
มีอยู่มีกิน
อำนาจผลทาน (ผน-ละ-ทาน)
ชาตินี้ชาติหน้า

สูปะพ๎ยัญชนะ
บูชาพระพุทธ์
อันเพริศพิสุทธิ์
เรียกโชนา
ข้าพระพุทธเจ้านั้น
ร่วมกันจัดหา
เคารพบูชา
สัมพุทธองค์
ปรินิพพานแล้ว
เพริศพรายสูงส่ง
วิบุลย์ดำรง
พระชนมา (ชน-นะ-มา)
น้อมเกล้าภัตตาหาร
ณ กาลนี้หนา
อามิสบูชา (อา-มิด-สะ-บู-ชา)
พุทธศาสนิกชน
ผลทานพิสุทธิ์
จากความขัดสน
ไม่ยากไม่จน
เลิศล้นโภคา
บริวารทั้งสิ้น
สิ้นความกังขา
สักการบูชา (สัก-กาน-บู-ชา)
สิ้นอาสวะ เทอญ.