❖ คำถวายเทียนมหาชาติเวสสันดรชาดก

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

     

อิติปิ  โส ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ.
     ส์วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง 
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
     สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ,อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,เอสะ
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,อาหุเนยโย,ปาหุเนยโย,ทักขิเณยโย,อัญชะลีกะระณีโย,อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  
โลกัสสาติ.

อิทัง ทุกขัง อะริยสัจจัง
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ธัมเมสุ ปัญญา อุทะปาทิ
ธัมเมสุ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปทา อะริยะสัจจัง
ธัมเมสุ ญาณัง อุทะปาทิ
ธัมเมสุข วิชชา อุทะปาทิ
นิพพานะปัจจะโย โหตุ.

ข้าพเจ้าทั้งมวล
พระบรมศาสดา
ทรงมหากรุณา
บรรลุวิมุตติ์
พระพุทธองค์
พ้นภัยพิบัติ
ทรงเป็นธงชัย
ประเสริฐเลิศหล้า
     วันนี้พิเศษ
ปวงข้าพระบาท
น้อมสักการะ
ประชุมพร้อมกัน
น้อมรับพระธรรม
ศีลธรรมเคร่งครัด
บำเพ็ญสมถะ
เพิ่มพูนบุญญา
กำจัดโลภะ
อวิชชาตัวโฉด
ฆ่าด้วยไตรลักษณ์
ขันธสันดาน
     ข้าพเจ้าฟังเทศน์
องค์พระชินวร
อานิสงส์งามงด
นำสู่วิถี
     อย่าให้พลัดหลง
ขอให้พ้นเขต
บรรลุวิมุตติ์
องค์พระศาสดา

ล้วนมีศรัทธา
สัมมาสัมพุทธ์
ศีลาพิสุทธิ์
โลกุตตปัญญา
ทรงนำปวงสัตว์
กิเลสตัณหา
แดนไตรโลกา
กว่าปวงเทวัญ
เทศน์มหาชาติ
จิตดำรงมั่น
องค์ภควันต์
เทียนหนึ่งพันบูชา
นำไปปฏิบัติ
หลักศาสนา
วิปัสสนา
ละอุปาทาน
ชนะความโกรธ
ต้องโทษประหาร
หมดพรรคพลมาร
เกษมเปรมปรีด์
มหาเวสสันดร
ทรงตรัสบ่งชี้
ทศบารมี
มัชฌิมาปฏิปทา
เข้าดงกิเลส
แห่งห้วงตัณหา
โลกุตตรปัญญา
พระศรีอาริยเมตไตย์เทอญ.

 

กรุงเวียนนา  ออสเตรีย 24 may 2009