❖ คำอธิษฐานถวายแผ่นทองคำ,ปิดทองพระ,ทาทอง

ข้าพเจ้าทั้งมวล...(ชื่อผู้ถวาย)...
พระศาสดา
ทรงมหากรุณา
บรรลุวิมุตติ์
     พระพุทธองค์
พ้นภัยพิบัติ
ทรงเป็นธงชัย
ประเสริฐเลิศหล้า
     วันนี้ปวงข้าฯ..(ชื่อผู้ถวาย)..
น้อมกาย-ใจตน
ถวายทองคำ
ปิดเป็นผิวพรรณ
     อันแผ่นทองคำ
ปิดทองพระพุทธ์
สุพรรณรังสี
นิมิตติดตา
     ให้เกิดเป็นบุญ
อุคคหนิมิต (อุคคะหะนิมิต)
กิเลสใดใด
ให้มลายลาญ
     ผู้หนึ่ง ผู้ใด
นอบน้อมบูชา
จงเกิดบุญญา
เลิศล้นโภคี
     ข้าพระพุทธเจ้า...(ชื่อผู่ถวาย)...
ยกทองขึ้นจบ
ขอบุญกุศล
ขันธมารร้าย
พุทธานุภาพ
บันดาลฤทธี
ทุกข์ภัยนานา
ปลาตจากกองขันธ์
     ให้มีพลัง
มีแรงอธิษฐาน
ให้มีปัญญา
ความเพียรไม่หย่อน
     มีขันติธรรม
เมตตาบารมี
อวยกระแสสาย
มีอุเบกขา
     ขอให้จิตใจ
จงมั่นดำรง
ให้มีปัญญา
กิเลสดับสิ้น

ล้วนมีศรัทธา
สัมมาสัมพุทธ์
ศีลาพิสุทธิ์
โลกุตตรปัญญา
ทรงนำปวงสัตว์
กิเลสตัณหา
แดนไตรโลกา
กว่าปวงเทวัญ
ศรัทธาเลิศล้น
กุศลคงมั่น
แด่องค์ภควันต์
พุทธปฏิมา
เลิศล้ำบริสุทธิ์
เป็นศรีสง่า
ที่เปล่งออกมา
ผู้มาสักการ
อุดหนุนดวงจิต
ในจิตสังขาร
ในขันธสันดาน
อย่าผลาญราวี
ที่ได้เข้ามา
พุทธปฏิมานี้
เพิ่มบารมี
มิมีเสื่อมคลาย
น้อมเกล้านอบนบ
อธิษฐานถวาย
โรคพ้นจากกาย
มลายหมดพลัน
พระศรีศากยมุนี
ปวงข้าฯนี้นั้น
โรคาสารพัน
สุขสันต์สถาพร
ดั่งพญาช้างสาร
ปานดั่งสิงขร
ดั่งว่าทินกร
ดั่งสิงหราช์
ล้ำดั่งธรณี
ชาตินี้ ชาติหน้า
คล้ายดั่งธารา
ดั่งว่าแผ่นดิน
อย่าได้ไหลหลง
ในธรรมและศีล
กำจัดราคิน
เข้าสู่พระนิพพาน เทอญ.

►ถ้าถวายเป็นทองทา ให้เปลี่ยน คำว่า.. อันแผ่นทองคำ  เป็น  อันน้ำทองคำ
                                     ให้เปลี่ยน คำว่า...ปิดทองพระพุทธ   เป็น  ทาผิวพระพุทธ
♦ อุคคหนิมิต อ่านว่า อุคคะหะนิมิต แปลว่าภาพติดตาปรากฎในนิมิตแห่งจิตแน่นแฟ้น