❖ คำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล

คำแผ่เมตตาอธิษฐานกุศล กรวดน้ำภาษาไทยฉบับวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ  ญาตะโย

♦♦♦♦♦

         ด้วยบุญญกรรม    (บุญญะกรรม)    ข้า พเจ้าได้ทำ     ทั้งกายวาจา      อีกทั้งน้ำใจ    เลื่อมใสศรัทธา  วันนี้จงมา  อวยผลบันดาล

        ให้อุปัชฌาย์    อาจารย์แห่งข้า    บิดามารดา   ญาติกาวงศ์วาน จงเกษมสำราญ

ทั่วหน้ากันไป

       สุริยันจันทรา  องค์พระราชา ผู้ผ่านภพไกร ผู้มีพระคุณ  ทุกรุ่นทุกวัย เชิญรับเอาไป

แต่ล้วนส่วนบุญ

       อินทร์พรหมยมยักษ์     เสื้อเมืองเรืองศักดิ์     ทรงเมืองการุณย์      เพื่อนฝูงทั่วไป

ที่ได้อุดหนุน  เทพผู้ทรงคุณ  จตุโลกบาล

        มนุษย์และสัตว์  คู่แค้นเคืองขัด   จองเวรล้างผลาญ  ตีด่าข้าไว้   ด้วยใจเป็นพาล

จงเกษมสำราญ  เลิกจองเวรภัย

         เชิญรับกุศล ที่ข้าแผ่ผล อุทิศส่งให้ และจงสำราญ  เบิกบานกายใจ จนกว่าจะได้

บรรลุพระนิพพาน

        ด้วยบุญญกรม     พร้อมคำอธิษฐาน     ที่ว่ามานี้    เป็นที่ชื่นบาน   ขอจงบันดาล

ฉับพลันทันใด

      ให้ข้าบรรลุ  ธรรมจักษุ  ธรรมาพิสมัย  ตัดอุปาทาน  ตัณหาขาดไป สันดานผ่องใส

ปราศจากเลวทราม

       สติปัญญา  ความเพียรแก่กล้า  ความคิดดีงาม   ทุกชาติทุกภพ    ประสพแต่ความ

สุขอย่างสวยงาม   ตราบเข้าพระนิพพาน

       มาราธิราช   อย่าได้โอกาส    ตามผจญผลาญ      มุ่งทำสิ่งใด        ขอให้การงาน

สำเร็จสำราญ  ตลอดปลอดภัย

       เดชะพระพุทธ   พระธรรมบริสุทธิ์    พระสงฆ์เป็นใหญ่   จงเป็นที่พึ่ง  กำจัดเวรภัย

อันตรายใดใด  จงนิราศปราศ  เทอญ.

                                                                นิพพานะปัจจะโย  โหตุ.