❖ คำบูชา วันอัฏฐมีบูชา

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุกาสะ

ขอน้อมมโน

ด้วยในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้ามา

ณ พุทธสถาน

ด้วยศรัทธาที่

ในศาสนวงศ์

ล่วงกาลผ่านผัน

    พระพุทธองค์

ตรัสสอนถึงเหตุ

ตลอดเวลา

ด้วยพระทัยที่

    พระพุทธองค์

พ้นภัยพิบัติ

สามารถตัดห่วง

ข้ามพ้นโอฆา

    ณ  วันนี้หนา

คือเป็นวันครบ

ถวายพระเพลิง

ข้าพระบาทน้อมใจ

    ขอปฏิญาณ

ธรรมบรรดามี

พร้อมปฏิบัติ

พ้นบ่วงตัณหา

ละความยึดมั่น

คือตัวอัตตา

เพื่อถึงดวงแก้ว

ศาสนาพระทรงญาณ

ปุปผาทิสักกาโร

ต่อองค์ภควา

อัฏฐมีบูชา

ประชุมพร้อมกัน

วิหาร  โบสถ์  นี้

มีความคงมั่น

แห่งองค์ภควันต์

กว่าสองพันห้าร้อยปี

ทรงสิ้นกิเลส

หลักกรรมวิถี

สี่สิบห้าปี

เปี่ยมกรุณา

ทรงนำปวงสัตว์

แห่งบ่วงตัณหา

บ่วงอวิชชา

ห้วงมหาภัย

เวียนมาบรรจบ

อัฏฐมีสมัย

พระบรมโลกัย

สักการะบูชา

ณ  กาลบัดนี้

เร่งรี่ศึกษา

พระวิปัสสนา

และอุปาทาน

ในขันธ์ทั้งห้า

ในกองสังขาร

กล่าวแล้วคือนิพพาน

ณ  กาลบัดนี้  เทอญ.

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)

ประพันธ์   ๒๗  พค. ๕๑