❖ คำถวายธูปเทียนวันวิสาขบูชา

        ข้าพระพุทธเจ้าทั้งมวล         ล้วนมีศรัทธา

พระบรมศาสดา                           สัมมาสัมพุทธ์

ทรงมหากรุณา                            ศีลาพิสุทธิ์

บรรลุวิมุตติ์                                 โลกุตตรปัญญา

       พระพุทธองค์                        ทรงนำปวงสัตว์

พ้นภัยพิบัติ                                  กิเลสตัณหา

ทรงเป็นธงชัย                              แดนไตรโลกา

ประเสริฐเลิศหล้า                        กว่าปวงเทวัญ

       วันนี้คืนเพ็ญ                         วิสาขมาส

ปวงข้าพระบาท                           จิตดำรงมั่น

น้อมสักการะ                                องค์ภควันต์

ประชุมพร้อมกัน                          เวียนเทียนบูชา

       น้อมรับพระธรรม                 นำไปปฏิบัติ

ศีลธรรมเคร่งครัด                       หลักศาสนา

บำเพ็ญสมถะ                               วิปัสสนา

เพิ่มพูนบุญญา                             ละอุปาทาน

 กำจัดโลภะ                                  ชนะความโกรธ

 อวิชชาตัวโฉด                             ต้องโทษประหาร

 ฆ่าด้วยไตรลักษณ์                       หมดพรรคพลมาร

 ขันธสันดาน                                เกษมเปรมปรีย์

        ข้าแต่พระองค์                      ทรงทศพล

 กรุณาเลิศล้น                               ต่อปวงข้านี้

 ถึงวิสาขะ                                    ปุรณมี

 อันเป็นดิถี                                   มหัศจรรย์

 ประสูติ ตรัสรู้                             ปรินิพพาน

 ทั้งสามเหตุการณ์                       มิได้เสกสรร

 เพราะบารมีธรรม                      ส่ำสมปางบรรพ์

 เอนกอนันต์                                เกินนับคณา

         ปวงข้าทั้งหลาย                 มั่นหมายวิมุตติ์

 หลักธรรมสูงสุด                        พุทธศาสนา

 ถ้าไม่ชาตินี้                               มีเจตนา

 นิพพานชาติหน้า                       พระศรีอริยเมตไตย์ เทอญ.

 

 

 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ)

 ประพันธ์  ๑๙  พค. ๕๑