❖ ประวัติ

ประวัติ

พระเทพปฎิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เจ้าคณะเขตดสุิต

สมณศักดิ์ : พระเทพปฏิภาณวาที

เกิด : วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐
ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรพชา (บวชเณร) : วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ วัดเจ้าเจ็ดนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระครูเขมาภิรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะมีอายุ ๑๑ ปี

อุปสมบท (บวชพระ) : วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร) ขณะมีอายุ ๒๑ ปี

การศึกษา
- นักธรรมชั้นเอก

- เปรียญธรรม ๕ ประโยค

การศึกษาพิเศษ                                           

 • พ.ศ.๒๕๒๔ ม.ศ. ๕  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๔๗ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย  สาขาธรรมนิเทศ 
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๗  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ความชำนาญการ

 • ด้านการควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุ  - ภาษาอังกฤษ

หน้าที่การงาน - เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๔ ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๒

 •  เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
 •  เป็นประธานก่อตั้งโครงการเปิดพระอารามภาคกลางวัน - คืน วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นประธานก่อตั้งศูนย์ท่องเที่ยว วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
 • เป็นประธานก่อตั้งโครงการร่มโพธิ์ (โครงการส่งพระนิสิตไปสอนหนังสือตามสถาบันการศึกษา)

งานเผยแพร่

 • เป็นนักบรรยายธรรม ในรายการ ลีลาชีวิต,ธรรมรส-ธรรมรัฐ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง ๑๑)
 • กรมประชาสัมพันธ์,รายการพุทธิธรรมนำทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ และ GLOBAL NETWORK
 • เป็นนักเทศน์,นักปาฐกถา,นักอภิปราย
 • งานเขียน - เป็นคอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ, คม-ชัด-ลึก
 • เป็นนักเขียนบท และเป็นที่ปรึษาเขียนบทโทรทัศน์

อดีตดำรงสมณศักดิ์ - พระพิพิธธรรมสุนทร
โปรดเกล้าฯเลื่อนเป็น – พระราชวิจิตรปฏิภาณ

ปัจจุบันเป็น- พระเทพปฏิภาณวาที
อนาคต -ไม่แน่นอน