❖ กิจกรรม เขตดุสิต

ในนามคณะสงฆ์เขตดุสิต ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ เจ้าคณะพระสังฆธิการ พระเถรานุเถระเขตดุสิต ที่มีน้ำใจร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระครูสกลธรรมสาธก พร้อมทั้งร่วมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ที่สำคัญขอขอบพระคุณพระครูสุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี คณะสงฆ์ที่อำนวยความสะดวกและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อเป็นสังฆบูชา ขอบคุณพระครูสีลวิมลรัตน์ เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี พระครูสังฆรักษ์พรประจักษ์ ปุญญธนสิริวโร เลข.เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี พระครูปลัดสุรพล ธมฺมเชฏฺโฐ รก.วัดประชาระบือธรรม พระครูปลัดอนุวัฒน์ อนุตฺตโร ผจร.วัดธรรมาภิรตาราม คณะสงฆ์วัดประชาระบือธรรม ท่านผู้อำนวยการเขตดุสิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคน ที่รวมกลุ่มจัดงานเรียบร้อยอย่างยิ่ง ได้รับคำชื่นชม อีกทั้งคณะพิธีกรอนุศาสนาจารย์กองทับบก เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน ประประกาศเกียรติคุณไว้ ณ โอกาสนี้.
จาก พระเดชพระคุณ #พระเทพปฏิภาณวาที #เจ้าคุณพิพิธ #เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรรมสนามหลวง ๒๒ ก.ค.๖๖
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ เลข.จข.ดุสิต
ประกาศคำอนุโมทนา.