❖ ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท


เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณ #พระเทพปฏิภาณวาที ผจล. #เจ้าคณะเขตดุสิต #รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ เดินทางตรวจเยี่ยมสนามตรวจใบข้อตอบธรรมสนามหลวง ตรี โท เอก ส่วนกลาง และนักธรรมชั้นโท ส่วนภูมิภาคคณะธรรมยุต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วย #พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผจล.เลข.เจ้าคณะเขตดุสิต,รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ พระมหาคม อุชุคฺคโม ป.ธ.๗ พระมหากฤต อภิรมฺโม ป.ธ.๙ 


ตรวจใบข้อตอบธรรมสนามหลวง และธรรมศึกษา ชั้นโท วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ การตรวจเป็นวันที่ ๔ ในการ
ตรวจใบข้อตอบธรรมสนามหลวง ในส่วนหนเหนือ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ
พระเดชพระคุณพระธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ ในการรับผิดชอบ วันสุดท้ายของตรวจธรรมพิเศษมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นองค์ประธานมอบใบตราตั้งกรรมการใหม่
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วย
พระเถระ คณะกรรมการ ถวายต้อนรับ พระเดชพระคุณพระราชธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทน รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ถวายสักการะ ถวายรายงาน และขอประทานเบิกคณะกรรมการที่จะรับใบตราตั้ง
สืบไป.
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ เลข.รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนอ
กองเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ
เอื้อเฟื้อภาพโดย พระมหาคม อุชุคฺคโม พระจิราธนัตถ์ วราสโย (พระแขก)

ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และธรรมศึกษา ชั้นโท ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕  ในส่วนความรับผิดชอบรองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ ได้รับมอบหมายจากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้ดำเนินการตรวจข้อสอบได้ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เสาชิงช้า กำกับดูแลโดย พระเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ พระราชธรรมาภรณ์ เลขานุการวัดสุทัศน์ฯ ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ ได้อาราธนาพระสงฆ์ผู้มีองค์ความรู้  พระอาราม วัดต่างๆ เป็นกรรมการตรวจในครั้งนี้เป็นไปโดยความยุติธรรมตามคำเฉลยข้อสอบที่ได้เฉลยไว้  ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณพระภิกษุ สามเณร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ช่วยจัดสถานที่ อำนวยความสะดวก ทุกประการฯ
สำนักงาน รองแม่กองธรรมหลวง หนเหนือ