แม่ดีศรีเมืองนนท์

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน แม่ดีศรีเมืองนนท์
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต