อยู่เย็นเป็นสุข

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน อยู่เย็นเป็นสุข 
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต