พิพิธภัณฑ์มหาบุรุษ

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน> พิพิธภัณฑ์มหาบุรุษ 
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต